Trwa ładowanie strony...

Czekasz... sek.

 • O nas Osiągnięcia

  Przedszkole Kubusia Puchatka to jest naprawdę wyjątkowe przedszkole, to miejsce, w którym ożywają zapomniane a jakże dziś cenne wartości:

  • * miłość do drugiego człowieka,
  • * bezwarunkowa akceptacja,
  • * mądrość,
  • * uczciwość,
  • * szacunek do praw i potrzeb małego dziecka,
  • * życie w harmonii ze światem przyrody,
  • * szacunek dla indywidualnych dążeń,
  • * akceptacja swobodnej ekspresji twórczej,
  • * zrozumienie drugiego człowieka,
  • * dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo,
  • * dostrzeganie granicy między dobrem a złem.


  RAMOWY ROZKŁAD DNIA:


  • 6.00-7.15 - schodzenie sie dzieci, zabawy integrujące gupę i dowolne służące realizacji pomysłów dzieci; konstrukcyjne, tematyczne, ćwiczenia ogólnorozwojowe rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę, ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny.
  • 7.15-8.15 - indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem zdolnym, pozostałe dzieci zabawy dowolne,
  • 8.15-8.30 - ćwiczenia poranne ogólnorozwojowe, czynności higieniczno-porządkowe samoobsługowe,
  • 8.30-9.00 - śniadanie i czynnosci higieniczno-porządkowe, samoobsługa
  • 9.00-10.00 - sytuacje edukacyjne - realizacja zadań edukacyjnych stymulujących rozwój dzieci zgodny z ich możliwościami z uwzględnieniem zadania diagnostyczno - prognostycznego
  • 10.00-10.15 - zabawy dowolne i w/g zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne i inne,
  • 10.15-10.30 - czynności higieniczno-porządkowe i samoobsługa
  • 10.30-11.20 - zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze lub w sali i prace w kąciku przyrody, zabawy sportowe.
  • 11.20-11.35 - czynności higieniczno-porządkowe i samoobsługa
  • 11.35-12.00 - obiad i realizacja zadań programowych w tym zakresie
  • 12.00-12.10 - czynności higieniczno-porządnowe
  • 12.10-13.30 - poobiedni odpoczynek (bajkoterapia) [3-latki -leżakowanie] pozostałe dzieci- zabawy realksacyjne, tematyczne, konstrukcyjne i wg zainteresowań,
  • 13.30-13.45 - czynności higieniczno - porządkowe, samoobsługa
  • 13.45-14.00 - podwieczorek
  • 14.00-15.00 - zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze lub zabawy ruchowe w sali i prace w kąciku przyrody,
  • 15.00-16.00 - indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem zdolnym, zabawy dowolne na dywanie, w kacikach zainteresowań i przy stolikach, rozchodzenie sie dzieci.


  ROBIMY WSZYSTKO, BY NASZE PRZEDSZKOLE BYŁO MIEJSCEM:
  - ludzi szczęśliwych,
  - żyjących w zgodzie z sobą i otaczającym światem,
  - w pełni wykorzystujących swoje zdolności oraz możliwości intelektualne i emocjonalne.

  - Nasze przedszkole oferuje Państwu wychowanie dzieci aktywnych, bogatych wewnętrznie, otwartych na świat, świadomych własnych możliwości, wolnych od zahamowań i uprzedzeń, tolerancyjnych z uwzględnieniem ich potrzeb, dążeń, praw i oczekiwań.
  - Przedszkole Samorządowe nr 2 w Ciechocinku to placówka 5 - oddziałowa czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 - 16:00. To przedszkole ekologiczne, przestrzenne, bez barier architektonicznych z pięknym ogrodem zabaw dla dzieci.
  - Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3- 6 lat. Zapisy dzieci na nowy rok szkolny dokonywane są od 1 marca- 31 marca każdego roku zgodnie z Regulaminem przyjęć dzieci do przedszkola załączonym w OGŁOSZENIACH. Okres przyjęć do przedszkola dzieci 3- letnich poprzedzony jest wstępną adaptacją wspieraną wspólnie przez nauczycieli i rodziców.
  - W przedszkolu stwarzane są warunki do rozwoju każdego dziecka, aby umożliwić mu potencjalny sukces w dalszej edukacji szkolnej.
  - Wysoką jakość nauczania i wychowania placówka osiąga przez stosowanie nowatorskich metod i technik pedagogicznych takich jak:

  - pedagogika zabawy;
  - twórcze metody aktywności ruchowej i tańca K. Orffa, R. Labana, W. Sherborne, M. A. Kniesów;
  - metoda Dobrego Startu;
  - metoda Denissona;
  - metoda Batii Strauss
  - metoda Doroty Dziamskiej
  - metody i techniki aktywności twórczej;
  - logoterapia;
  - muzykoterapia;
  - inne.

  - Dzieci naszego przedszkola uczestniczą w różnego rodzaju konkursach, przeglądach i festiwalach dziecięcych. - Przedszkole zapewnia także specjalistyczną pomoc dla dzieci o różnych potrzebach edukacyjnych dzięki dobrze układającej się współpracy z poradnią psychologiczno- pedagogiczną (psychologiem, pedagogiem). W placówce zatrudniony jest logopeda, psycholog. - Nasze przedszkole wypracowało wiele form działalności, które stały się tradycją tej placówki:

  - czynne współuczestnictwo rodziców w edukacji przedszkolnej: zajęcia otwarte oraz dni i zabawy adaptacyjne, warsztaty dla rodziców - "Kultywowanie tradycji", Spotkania Opłatkowe, "Wspólne kolędowanie"- Jasełka; - uroczystości o charakterze rodzinnym (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka, Andrzejki, spotkanie z Mikołajem, Bal karnawałowy, Powitanie Wiosny oraz pożegnanie starszaków i zakończenie roku szkolnego); - organizowanie spotkań z przedstawicielami ciekawych zawodów.

  - Przedszkole zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, otwartą na wszelkie nowości i doświadczoną zawodowo. Nauczycielki systematycznie doskonalą swoje umiejętności uczestnicząc w różnych kursach i warsztatach. - Placówka aktywnie współpracuje z Przedszkolem Publicznym w Raciążku, Szkołą Podstawową nr 1 w Ciechocinku, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Aleksandrowie Kuj., Miejskim Centrum Kultury w Ciechocinku, GOK w Raciążku; - Przedszkole uczestniczy w akcjach charytatywnych na rzecz potrzebujących: "Góra Grosza", "I ty możesz zostać Św. Mikołajem", "Orkiestra Świątecznej Pomocy", "Zakręcona akcja".

  W trosce o zdrowie naszych dzieci:

  - promujemy zdrowy styl życia, - troszczymy się o urozmaicone posiłki bogate w białko, witaminy i inne składniki niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka, zgodnie ze współczesnymi tendencjami zdrowego żywienia.

  Statut

  Koncepcja pracy przedszkola

  KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PLACÓWKI PUBLICZNEJ – PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 2 IM. KUBUSIA PUCHATKA W CIECHOCINKU

  „Nie wszystkie kwiaty dojrzewają razem, każdy ma czas swój i porę. Niech to dla Ciebie będzie drogowskazem: nie wszystkie kwiaty dojrzewają razem”

  „Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłością, która bez przerwy się otwiera”
  J.P.II

  1. PODSTAWA PRAWNA:

  Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:

  • * ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy
  • * podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
  • * Statucie Przedszkola,
  • * Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r w sprawie nadzoru peda­gogicznego (Dz.U. Nr 168, poz. 1324 ze zm.)

  2. ŹRÓDŁA OPRACOWANIA KONCEPCJI:

  Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz samoocena dokonana w oparciu o obserwacje, analizie dokumentów, wywiady, ankiety.

  3. CELE I ZADANIA GŁÓWNE KONCEPCJI:

  • * przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa,
  • * zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla ich prawidłowego rozwoju odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola,
  • * organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego wychowanka w tym przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole,
  • * zrównoważony rozwój dzieci,
  • * wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi oraz wyrównywanie deficytów rozwojowych,
  • * tworzenie warunków do rozwoju aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata, na różnych płaszczyznach jego działalności,
  • * wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka na wszystkich płaszczyznach,
  • * współdziałanie z rodzicami/prawnymi opiekunami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
  • * wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli,
  • * stworzenie sprawnego, skutecznego systemu zarządzania placówką,
  • * zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia przedszkola gwarantującego właściwą realizację zadań placówki,
  • * śledzenie losów absolwentów,
  • * dbanie o pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku – współpraca z lokalnymi instytucjami i mediami, pozyskiwanie sponsorów.

  4. WIZJA PRZEDSZKOLA

  Przedszkole twórcze, otwarte, bezpieczne, przyjazne dzieciom, rodzicom, nauczycielom i wszystkim pracownikom, tworzące optymalne warunki do założeń nowoczesnej edukacji. Panuje tu (między dziećmi –rodzicami –pracownikami) atmosfera życzliwości i partnerstwa. Zapewniamy dzieciom wszechstronny rozwój, rozpoznajemy i realizujemy ich potrzeby oraz respektujemy prawa, zaspakajamy oczekiwania rodziców. Realizowany proces opiekuńczo – wychowawczy oraz działania edukacyjne sprzyjają wyzwalaniu aktywności przedszkolaków, rozwijają ich zainteresowania i służą osiąganiu na wysokim poziomie gotowości szkolnej. Program edukacji przedszkolnej wzbogacany jest o programy autorskie, wyrównywanie szans i promocję zdrowia, kultywowanie tradycji regionalnych i patriotycznych oraz edukację ekologiczną.

  POBIERZ PEŁEN TEKST KONCEPCJI

  Podstawa programowaProgram wychowawczy

 • Aktualności

  2016-05-27

  Spotkanie adaptacyjne dla dzieci 3-letnich

  Chcielibyśmy serdecznie zaprosić do naszego przedszkola wszystkie nowo przyjęte dzieci 3 - letnie wraz z rodzicami na pierwsze spotkanie adaptacyjne w dniu 16.06.2016 r. na godzinę 15.15.

  Zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu, aby ułatwić dziecku zaprzyjaźnienie się z przedszkolem.

                                                      Serdecznie zapraszamy!      

                                                                        


  2016-05-13

  Wyniki konkursu na krótką rymowankę lub wierszyk nt.

  Dziękujemy dzieciom za wykonanie wspaniałych prac konkursowych, które pokazują, że przedszkolaki doskonale wiedzą o tym, że bezpieczenstwo jest bardzo ważną sprawą. Jury wyłoniło laureatów:

  I miejsce: Maja i Piotr Makowscy (grupa "Sówki")

  II miejsce: Mateusz Trzciński (grupa "Sówki")

  III miejsce: Wiktor Zajączkowski (grupa "Tygryski") / Antonina Matuszak (grupa "Kangurki")

  Uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbyło się 13.05.2016r. podczas "Dnia Niezapominajki". Nagrodzone prace można zobaczyć na stronie internetowej przedszkola oraz na tablicy umieszczonej w holu przedszkola. Dziękujemy za udział w konkursie a laureatom serdecznie gratulujemy!

   

   


  2016-05-04

  " Międzynarodowy Dzień Strażaka"

  Z okazji "Dnia Strażaka" życzymy, aby ten piękny dzień, był źródłem siły w życiu codziennym, a także przyniósł spełnienie oczekiwań i planów, tak osobistych, jak i zawodowych.
  Drodzy Strażacy kierujemy do Was słowa uznania za Waszą ciężką pracę.
  Nie bacząc na własne bezpieczeństwo w dzień i w nocy ratujecie ludzkie życie i mienie.
  To dzięki Wam lokalna społeczność może spać spokojnie.
  Jesteście przykładem, jak w dzisiejszych czasach można i należy godnie sprawować swoje obowiązki.

   

                                           Dyrektor, Przedszkolna Drużyna Strażacka,                                                       dzieci oraz pracownicy przedszkola.


  2016-05-04

  Umowa o świadczenie usług przez przedszkole na rok szkolny 2016/2017

  SZANOWNI PAŃSTWO!

  PODPISYWANIE Z RODZICAMI / PRAWNYMI OPIEKUNAMI UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEZ PRZEDSZKOE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE OD DNIA 9 MAJA 2016 R. DO DNIA 25 MAJA 2016R.

  BRAK PODPISANEJ UMOWY RÓWNOZNACZNIE BĘDZIE Z REZYGNACJĄ Z MIEJSCA W PRZEDSZKOLU.


  2016-04-24

  XI Powiatowy Konkurs Dziecięcej Piosenki Ludowej Raciążek 2016.

  22 kwietnia 2016r. dziewczynki z grupy "Sówki" : Oliwia Dębowska, Kinga Derengowska oraz Maja Smolińska zajęły I miejsce w kategorii zespoły na  XI Powiatowym Konkursie Dziecięcej Piosenki Ludowej. Organizatorem był Zespół Szkół w Raciążku przy wsparciu Urzędu Gminy w Raciążku. Konkurs odbył się pod patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. Dziewczynki zaprezentowały piosenkę pod tytułem "W moim ogródecku". Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!


  2016-04-19

  Wola przyjęcia kandydata do przedszkola

  Prosimy o potwierdzenie przez rodziców / prawnych opiekunów woli przyjęcia kandydata w postaci pisemnego oświadczenia do dnia 27.04.2016r.  Wzór woli można pobrać u dyrektora placówki oraz na stronie internetowej przedszkola (link poniżej).

   

  OŚWIADCZENIE WOLI


  2016-04-11

  KONKURS - "BEZPIECZEŃSTWO WAŻNA SPRAWA !"

  ,,Bezpieczeństwo ważna sprawa ! " - konkurs dla dzieci i rodziców na krótką rymowankę lub wierszyk.
   
  Cele konkursu:

  • Wpojenie dzieciom w wieku przedszkolnym nawyków bezpieczeństwa w placówkach przedszkolnych, domach, na placach zabaw, w kontakcie z przyrodą, w tym – zwierzętami, elementarnych zasad ruchu drogowego, w kontaktach z osobami obcymi etc.
  • Rozwijanie wyobraźni, pomysłowości i aktywności twórczej dzieci poprzez tworzenie wierszyków, rymowanek.
  • Wyrażanie swoich przeżyć, uczuć poprzez różne formy ekspresji słownej.
  • Rozwijanie zdolności literackich.
  • Rozbudzanie poczucia estetyki i piękna.

  Regulamin konkursu:

  • Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i rodziców z naszego przedszkola.
  • W konkursie mogą brać udział dzieci z każdej grupy wiekowej.
  • Zadaniem uczestników jest napisanie krótkiego wierszyka lub rymowanki.
  • Rymowankę lub wierszyk należy zamieścić na białej lub kolorowej kartce A4, napisać komputerowo lub pismem odręcznym, ozdobić według uznania. 
  • Rymowanka lub wierszyk przekazane na konkurs nie mogą stanowić plagiatu, być kopią, lub fragmentem jakichkolwiek innych prac.
  • Praca powinna zawiera metryczkę: imię i nazwisko dziecka, wiek i nazwę grupy przedszkolnej.
  • Termin i miejsce przynoszenia prac: do 25.04.2016 r., grupa przedszkolna
  • Jury w ocenie wykonanych prac będzie kierować się następującymi kryteriami: praca wykonana zgodnie z tematem konkursu, estetyka pracy.
  • Nagrodzone rymowanki lub wierszyki zostaną wyeksponowane w holu głównym przedszkola oraz na stronie internetowej przedszkola.
  • Jury wyłoni zwycięzców w dwoch grupach wiekowych: 3-4 latki, 5-6 latki.
  • Wszystkie zgromadzone prace przechodzą na własność organizatora.
  • Każdy uczestnik otrzyma okolicznościowy dyplom, a zwyciezcy nagrody.


  Organizatorem konkursu na krótki wierszyk, rymowankę jest Przedszkole Samorządowe nr 2 im.Kubusia Puchatka w Ciechocinku.
  Koordynator: Izabela Rakusiewicz,  Aleksandra Wawrzonkowska 

  Organizator serdecznie zaprasza do udziału w konkursie i życzy wszystkim przedszkolakom oraz rodzicom wspaniałych pomysłów.


  2016-03-21

  WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ


    WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ

       pt. „PISANKI, KRASZANKI, JAJKA MALOWANE”

   

  W konkursie plastycznym wzięło udział 31 uczestników. Jury w składzie: Barbara Kawczyńska, Izabela Rakusiewicz,Ewa Utko, Aleksandra Wawrzonkowska wyłoniło laureatów:

  Kategoria I (3-4 lat):

  I miejsce : Antonina Wawrzeńczak 
  II miejsce: Antonina Matuszak 
  III miejsce: Wojtek Wawrzeńczak

  Wyróżnienia:
  Olga Kuchta
  Kazimierz Przekwas

  Kategoria II (5-6 lat):

  I miejsce: Wiktor Zajączkowski
  II miejsce: Wojtek Morawski
  III miejsce: Maja Smolińska

  Wyróżnienia: 
  Oliwia Dębowska
  Kinga Derengowska

  Uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbyło się 21.03.2016r. 
  Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie a laureatom serdecznie gratulujemy.


  2016-03-01

  KONKURS WIELKANOCNY- ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

  PRZEDSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY
  NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ
  pt. „PISANKI, KRASZANKI, JAJKA MALOWANE ”


  Cele: 

  • rozwijanie dziecięcej twórczości plastycznej
  • pobudzanie wyobraźni  
  • rozwijanie zainteresowań tradycjami wielkanocnymi
  • rozbudzanie poczucia estetyki i piękna

   

  Regulamin: 

  • konkurs przeznaczony jest dla dzieci z naszego przedszkola. Obejmuje wszystkie grupy wiekowe.
  • zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A4 (297 x 210).
  • technika wykonania prac – dowolna.
  • Termin i miejsce przynoszenia prac: do 18 marca,  grupa przedszkolna.
  • uczestnik może wykonać jedną pracę.
  • praca powinna  zawierać metryczkę (imię i nazwisko dziecka, wiek i nazwę grupy przedszkolnej).
  • jury w ocenie wykonanych prac będzie kierować się następującymi kryteriami:
  • praca wykonana zgodnie z tematem konkursu ( na miarę możliwości wiekowych dziecka)
  • estetyka wykonania
  • jury wyłoni zwycięzców w dwóch grupach wiekowych: 3-4 latki, 5-6 latki 
  • nagrodzone prace zostaną zaprezentowane w holu głównym przedszkola.
  • wszystkie zgromadzone prace przechodzą na własność organizatora.
  • każdy uczestnik otrzyma okolicznościowy dyplom,  a zwycięzcy nagrody.

   

  Organizatorem konkursu jest Przedszkole Samorządowe nr 2 im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku.

  Osoby odpowiedzialne : Izabela Rakusiewicz, Aleksandra Wawrzonkowska

  Organizator  zaprasza do udziału w konkursie i życzy wszystkim przedszkolakom wspaniałych pomysłów oraz pięknych chwil spędzonych na rozwijaniu zainteresowań tradycjami wielkanocnymi.


  2016-02-29

  Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

  Poniżej do pobrania wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz Zarządzenie Burmistrza Ciechocinka z dnia 23 lutego 2016 roku.

   

  WNIOSEK             ZARZĄDZENIE


  2016-02-12

  Rekrutacja - informacja dla rodziców.

  Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do Przedszkola Samorządowego Nr 2 im. Kubusia Puchatka na rok szkolny 2016/2017.

  Dokument do pobrania TUTAJ


  2016-01-15

  Ferie zimowe

  Z okazji ferii ziowych, życzymy Wam Drogie Dzieci bezpiecznego i radosnego wypoczynku. Niech ten wspaniały czas umożliwi Wam pełne korzystanie z urokow zimy, dostarczy niezapomnianych wrażeń i wielu ciekawych przeżyć. Odpoczywajcie, cieszcie się przygodami, poznawaniem nowych miejsc i ludzi. Pamiętajcie by nigdy nie opuszczal Was zdrowy rozsądek, dbajcie o swoje bezpieczeństwo. Życzymy Wszystkim bezpiecznych ferii zimowych!!!

                                                        Dyrektor, Nauczyciele i Pracownicy 

                                                         


  2016-01-10

  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

  Dziękujemy Dzieciom i Rodzicom za udział w 24 Finale WOŚP i chęć pomocy potrzebującym! Już dzisiaj zapraszamy na przyszłoroczny 25. - Jubileuszowy - Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.


  2015-12-14

  Życzenia

  Radosnych Świat Bożego Narodzenia

  oraz wielu sukcesów i wszelkiej pomyślności

  w nadchodzącym Nowym Roku 2016

                       życzy

  Dyrektor, Dzieci oraz Pracownicy

  Przedszkola Samorządowego nr 2

  im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku


  2015-12-10

  Przekazanie darów dla zwierząt ze schroniska.

  Dziś  przekazaliśmy dary dla podopiecznych z torunskiego schroniska.
  Uadało nam się uzbierać karmę suchą i w puszkach dla psów i kotów,  legowiska, koce, ubranka, smycze, szelki, obroże, smakołyki i gryzaki itd.
  To wszystko dzięki Wam i Waszym dobrym sercom Drodzy Rodzice i Dzieci! Dziękujemy, że dołączyliście się do naszej zbiórki i ją wspieraliście. Dziękujemy!


  2015-11-24

  Zaproszenie

  Dyrektor, Dzieci, Pracownicy Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Ciechocinku mają zaszczyt zaprosić na Uroczyste Pasowanie na Strażaka, które odbędzie się 04.12.2015r. (piątek) o godzinie 10.00 w hali widowiskowej kina "Zdrój".

   

  Zapraszamy!


  2015-11-09

  POMAGAMY!!!

  Drogie Dzieci i Rodzice!

  Organizujemy na terenie naszego przedszkola zbiórkę karmy i innych potrzebnych rzeczy dla zwierząt z toruńskiego schroniska. Liczymy na Państwa otwarte serce. Podopieczni schroniska będą wdzięczni za każdą formę pomocy. W szczególności liczą na:

  - karmę, ryż

  - gryzaki, zabawki

  - koce, kołdry, narzuty, ręczniki

  - smycze, obroże

  Zbiórka prowadzona będzie od 9 listopada do 27 listopada 2015r.

  Z góry dziękujemy za przyłączenie się do akcji. Pokażmy naszym dzieciom, że szacunek i miłość do zwierząt są w życiu ważne!!!

                                                                                   Dziękujemy!!!


  2015-09-26

  "DARY JESIENI"

  Przedszkolny przegląd twórczości artystycznej dzieci                i rodziców – „DARY JESIENI”

  Cele przeglądu:

  • rozwijanie dziecięcej twórczości plastyczno-technicznej
  • pobudzanie wyobraźni
  • dostrzeganie piękna jesiennej przyrody
  • zachęcanie rodziców do wspólnych, ciekawych i radosnych działań z dzieckiem
  • inspirowanie rodziców do współpracy z przedszkolem      

   Regulamin przeglądu:

  • przegląd przeznaczony jest dla dzieci i rodziców(opiekunów) z  naszego przedszkola. Obejmuje wszystkie grupy wiekowe.
  • zadaniem uczestników jest wykonanie przestrzennej pracy plastyczno-technicznej z jesiennych darów zebranych w sadzie, ogrodzie, parku czy lesie.
  • technika  wykonania prac – dowolna.
  • termin  przynoszenia prac: 05-06.10.2015r.
  • uczestnik może wykonać tylko jedną pracę
  • praca powinna być opisana( tytuł pracy, imię i nazwisko dziecka oraz współpracującego rodzica, wiek dziecka, nazwa grupy przedszkolnej)
  • wszystkie zgromadzone prace zostaną zaprezentowane w holu głównym przedszkola od  07.10.2015r. i przechodzą na własność organizatora
  • każdy uczestnik otrzyma okolicznościowy dyplom i nagrodę w Dniu Urodzin Kubusia Puchatka- patrona placówki
  • organizatorem przeglądu jest Przedszkole Samorządowe nr2 im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku
  • koordynator przeglądu: Mariola Kopyłowska

  Serdecznie zapraszam do licznego udziału w przeglądzie zarówno dzieci, jak i rodziców. Życzę wielu miłych chwil podczas tworzenia wspólnych prac oraz zachęcam do aktywnego spędzania czasu z dzieckiem.


  2015-09-01

  Witamy po wakacjach

  Serdecznie witamy naszych przedszkolaków i ich rodziców po wakacyjnej przerwie. Mamy nadzieje, że wypoczęci i z uśmiechem na twarzy wracacie w nasze przedszkolne progi.
  Szczególnie ciepło witamy naszych nowych podopiecznych, którym życzymy szybkiej adaptacji oraz nawiązania wspaniałych znajomości. Wszystkim członkom naszej przedszkolnej społeczności życzymy dużo radości, słońca oraz wielu sukcesów w rozpoczynającym się roku szkolnym 2015/2016.

                            Dyrektor, nauczycielki oraz pracownicy przedszkola


  2015-04-01

  Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

  POBIERZ


  2014-11-21

  ŚLUBOWANIE PRZEDSZKOLNEJ DRUŻYNY STRAŻACKIEJ - Cały film TUTAJ

  14 listopada 2014 r. w sali ciechocińskiego kina „Zdrój” odbyło się ślubowanie pierwszej w województwie Kujawsko – Pomorskim Przedszkolnej Drużyny Strażackiej, która powstała przy Przedszkolu Samorządowym nr 2 im. Kubusia Puchatka. Pomysłodawczyniami tego przedsięwzięcia były panie Marzena Fabisiak i Ewelina Borowska, realizatorami Rada Pedagogiczna i pracownicy przedszkola oraz członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechocinku. W uroczystości wzięli udział: Burmistrz Ciechocinka Leszek Dzierżewicz, który objął Honorowy Patronat uroczystości, rzecznik prasowy Komendy Głównej Straży Pożarnej st. bryg. mgr Paweł Frątczak, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu mł. bryg. Małgorzata Jarecka – Krzemkowska, Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Tomasz Kubik, Dowódca Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej bryg. Andrzej Mucha, Prezes Powiatowych Ochotniczych Straży Pożarnych Piotr Marciniak, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Straszewie Tomasz Osiński, Dyrektorzy placówek oświatowych, przedstawiciele zakładów pracy, sponsorzy.

  Uroczystość uświetniły występy dzieci z przedszkola, które przygotowane były przez nauczycielki: Grażynę Drogowską, Marię Krzewińską, Mariolę Kopyłowską, Izabelę Rakusiewicz, zespół taneczny „Świerszcze” pod kierunkiem pana Włodzimierza Słodowicza oraz wspaniała Orkiestra przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążku na czele z kapelmistrzem panem Andrzejem Lewandowskim. Całą imprezę prowadziła niezawodna jak zawsze nauczycielka pani Maria Krzewińska.

  Wspaniała, jedyna w swoim rodzaju impreza nie odbyłaby się gdyby nie pomoc, ofiarność i wielkie serce ludzi dobrej woli. Zakup mundurów, hełmów, nakładek na buty i wielu innych akcesoriów możliwy był dzięki sponsorom. Pragnę z całego serca podziękować: Burmistrzowi Ciechocinka Leszkowi Dzierżewiczowi za wsparcie nie tylko finansowe, pani Barbarze Kawczyńskiej dyrektorowi Miejskiego Centrum Kultury za udostępnienie Sali kina „Zdrój”, prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej Sławomirowi Rybarczykowi, członkowi zarządu OSP Karolowi Kowalskiemu i wszystkim członkom OSP w Ciechocinku, fundacji „Pro Omnibus” i panu Leszkowi Promińskiemu za nagłośnienie, człowiekowi wielkiego serca panu Markowi Gorzyckiemu za nieodpłatny przewóz dzieci z przedszkola do kina. Nasi wspaniali sponsorzy to: firma „AGROPOL” Marcin Kowalczyk, Prezes Zarządu Kliniki Uzdrowiskowej „Pod Tężniami”, Prezes Sanatorium „Chemik”, Prezes Zarządu Sanatorium „Łączność”, Hurtownia „Tężnia”, Prezes Zarządu Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego, Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Prezes Komunalnego Przędsiębiorstwa Użyteczności Publicznej „EKOCIECH”, firma handlowo – usługowa Iwona, Marek Nikodem, firma handlowo – usługowa SAD D. i S. Miedziak, NZDZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Konrad Włodarczyk, zakład cukierniczy „WUZETKA” Jan Szulc, FHU „AGAT” Barbara Matwiej, Prezes Zarządu POLEX Spółka z o.o., sklep owocowo-warzywny Jacek Makowski, firma „MK-REM” Remigiusz Krakowiecki. Dziękuję rodzicom, którzy dokonali dobrowolnych wpłat na naszą drużynę. Mam nadzieję, że nie pominęłam nikogo z szanownych sponsorów. Wszystkim w imieniu dzieci, Rady Pedagogicznej, pracowników naszej placówki z całego serca dziękuję.

  Słowa podziękowania należą się wszystkim pracownikom Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Kubusia Puchatka, którzy poświęcili swój czas, zaangażowali się we wszystkie działania, które zakończyły się uroczystością ślubowania. Dowiedli po raz kolejny, jak ważne jest dla nich szczęście, radość naszych milusińskich i jak najlepszy wizerunek naszej placówki.

  Zdjęcia z tej uroczystości można obejrzeć w galerii zdjęć.

  Z wyrazami szacynku
  Dyrektor Przedszkola - Iwona Rutecka


  2014-10-21

  Ceny posiłków

  3 posiłki - 7.00 zł

  2 posiłki - 6.50 zł  2014-03-24

  "Ćwiczyć każdy może"

  Nasze przedszkole włączyło się do Ogónopolskiej Akcji Ministerstwa Edukacji "Ćwiczyć każdy może" organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu. Organizatorem akcji jest Ministerstwo Edukacji Narodowej natomiast organem wspierającym jest Ośrodek Rozwoju Edukacji. Celem akcji jest promowanie aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia wśród dzieci i mlodzieży.

  Przedszkole podejmuje wiele działań na rzecz aktywności fizycznej i promowania zdrowego stylu życia, między innymi organizujemy ciekawe zabawy i zajęcia ruchowe; prowadzimy zajęcia, które promują zdrowe odżywianie; organizujemy zajęcia, w których najbliżsi członkowie rodziny aktywnie biorą udział itp.

  W poniedziałek 24.03. 2014r. w ramach Akcji "Ćwiczyć każdy może" nasze przedszkole odwiedził pan Tomasz Rutecki - siatkarz, który jest zawodnikiem KS Camper Wyszków. Pan Tomasz opowiedział dzieciom jak wygląda dzień sportowca, ile musi trenować i jak się odżywiać aby osiągnąć sukces. Pokazał dzieciom wiele ćwiczeń i zabaw z piłką,w których dzieci miały możliwość uczestniczyć. Był też czas na wspólne zdjęcie i rozdanie autografów. Bardzo dziękujemy panu Tomaszowi za wizytę w naszym przedszkolu!


 • Galerie zdjęćArchiwum zdjęć

 • Nasze osiągnięcia


   


   

 • Filmy

 • Kadra pedagogiczna w 2013/2014 Rada Rodziców


  dyrektor przedszkola

  mgr
  Iwona Rutecka

  Nauczyciel dyplomowany.  grupa 3-latków - MALEŃSTWA

  mgr
  Mariola Kopyłowska

  Nauczyciel dyplomowany.  mgr
  Iwona Rutecka

  Nauczyciel dyplomowany.  grupa 4-5-latków - KANGURKI

  mgr
  Joanna Kowalska

  Nauczyciel kontraktowy.  mgr
  Ewelina Borowska

  Nauczyciel stażysta.  grupa 4-latków - KRÓLICZKI


  Beata Linowska

  Nauczyciel mianowany.  licencjat
  Ewa Utko

  Nauczyciel mianowany.  grupa 5-latków - TYGRYSKI

  mgr
  Marzena Fabisiak

  Nauczyciel dyplomowany.
  Grażyna Drogowska

  Nauczyciel mianowany.  grupa 5-6-latków - SÓWKI

  mgr
  Izabela Rakusiewicz

  Nauczyciel kontraktowy
  (zastępstwo za Marię Krzewińską)

  Integrator strony WWW  mgr
  Aleksandra Wawrzonkowska

  Nauczyciel kontraktowy.

  Integrator strony WWW  psycholog

  mgr
  Halina Gałązka  logopeda

  mgr
  Beata Krajewska  język angielski

  mgr
  Ewelina Stopczyk  rytmika

  mgr
  Marek Droba  religia

  mgr
  Tomasz Thiede  główna księgowa


  Grażyna Malinowska  intendent


  Agnieszka Gawrońska  kucharka


  Bożena Antoszewska  pomoc kucharki


  Elżbieta Bujalska  woźna


  Danuta Ryc  woźna


  Lucyna Przekwas  woźna


  Joanna Rosińska  woźna


  Agnieszka Będzieszak  woźna


  Krystyna Morawska  konserwator


  Marian Morawski • Jadłospis Wydrukuj jadłospis

  UWAGA!
  Drodzy rodzice w związku z wprowadzeniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) z dnia 25 października 2011(załącznik II) kolorem czerwonym na jadłospisie zaznaczone są alergeny zawarte w zużytych produktach do przygotowania posiłków


  PONIEDZIAŁEK (2016-05-23)

  Śniadanie:
  • chleb żytni (gluten)
  • masło (białko mleka)
  • szynka pieczona
  • kawa inka z mlekiem słodzona miodem (gluten, mleko)
  • papryka żółta
  • papryka czerwona
  • rzodkiewka
  • szczypior
  • jabłko
  Obiad:
  • krupnik na wywarze mięsno-warzywnym(warzywa z wywaru ścierane są do zupy, kasza jęczmienna, natka z pietruszki) (seler)
  • naleśniki ze szpinakiem( szpinak, żólty ser) (gluten,jaja,białkomleka)
  • napój miodowo-cytrynowy
  Podwieczorek:
  • jogurt Bakoma z owocami (białko mleka)
  • wafle ryżowo-zbożowe

  WTOREK (2016-05-24)

  Śniadanie:
  • chleb pszenny (gluten)
  • jajko (jajko)
  • masło (białko mleka)
  • rzodkiewka
  • szczypior
  • jabłko
  • kakao
  Obiad:
  • zupa szczawiowa na wywarze miesno-warzywnym zabielana śmietaną(warzywa z wywaru ścierane są do zupy) (białko mleka)
  • kotlet schabowy (gluten, jajka)
  • surówka z marchwi i jabłek
  • ziemniaki
  • napój miodowo-cytrynowy
  Podwieczorek:
  • galaretka owocowa z truskawkami

  ŚRODA (2016-05-25)

  Śniadanie:
  • bułka pszenna (gluten)
  • masło (białko mleka)
  • pasta z ryby gotowanej(miruna gotowana razem z marchewką, pietruszką i selerem, musztarda) (gorczyca)
  • kawa inka z mlekiem słodzona miodem (gluten, mleko)
  • jabłko
  Obiad:
  • rosół z kawałkami kurczaka (uda z kurczaka,warzywa z wywaru ścierane są do zupy)
  • makaron z jajkiem (jajka, gluten)
  • napój miodowo-cytrynowy
  Podwieczorek:
  • kasza manna z sokiem malinowym (białko mleka)

  CZWARTEK (2016-05-26)

  Śniadanie:
   Obiad:
    Podwieczorek:

     PIĄTEK (2016-05-27)

     Śniadanie:
     • chleb żytni (gluten)
     • ketchup (seler)
     • masło (białko mleka)
     • ser żółty (białko mleka)
     • mleko (mleko)
     • jabłko
     Obiad:
     • rosolnik z ryżem na wywarze mięsno-warzywnym(warzywa z wywaru ścierane są do zupy)
     • placki ziemniaczane (gluten, jajka)
     • napój miodowo-cytrynowy
     Podwieczorek:
     • ciastka (gluten, jaja, białko mleka)
     • napój owocowy

    • Rada rodziców Kadra Przedszkola

     • Przewodnicząca - Ewa Strzelecka-Słomkowska
     • Wiceprzewodnicząca - Aleksandra Gola-Graczyk
     • Skarbnik - Anna Zajączkowska
     • Sekretarz - Regina Chaberska
     • Członek - Krzysztofa Kokotowska


     RADA RODZICÓW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR2 IM.KUBUSIA PUCHATKA W CIECHOCINKU PODAJE ADRES E-MAILOWY DO KORESPONDENCJI : rodzicezkubusia@wp.pl


     SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WYNOSI: 70 zł

     SKŁADKĘ PROSIMY WPŁACAĆ NA NUMER KONTA: 15 9550 0003 2008 0090 9837 0001

     ISTNIEJE MOZLIWOŚĆ WPŁATY W DWÓCH RÓWNYCH RATACH: 1-sza RATA DO 10 PAŹDZIERNIKA 2015 , 2-ga RATA DO 10 LUTEGO 2016

    • Kontakt

     Przedszkole Samorządowe nr 2 im. Kubusia Puchatka

     ul. Wierzbowa 10, 87-720 Ciechocinek
     87-720 Ciechocinek
     Tel: (54) 283 44 89
     Fax: (54) 283 44 83
     E-mail: ps2ciech@op.pl
     NIP: 891-149-63-81

     Formularz kontaktowy

     Na konta (Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy):
     87 9550 0003 2008 0090 6201 0001

    • Statut

     Statut Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku.  

     Tekst jednolity po zmianach.

     Podstawa prawna:
     Konstytucja - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. 1997, Nr 78, poz .483 ze zm . Ustawa o systemie oświaty – z dnia 7września 1991r. (tekst jednolity, Dz.U. 04, Nr 256, poz 2572 z późn. zm. Dz. U.z 19 .03.2009r. Nr 56 poz. 458.), Ustawa Karta Nauczyciela – z 26 stycznia 1982r. (tekst jednolity Dz.U. 2006r. Nr 97, poz.674 ze zm), Ustawa z 6.01.2000r o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z 2000r. Nr 6, poz69)
     Ustawa o samorządzie gminnym – z dnia 08.03.1990r. (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),
     Ustawa o finansach publicznych – z 30 czerwca 2005r. (Dz.U. z 2005. Nr 249, poz.2104 ze zm.),
     Ustawa o rachunkowości - z 30 czerwca 1994r ( tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr76, poz. 694 )
     Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zm.).
     Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i szkół publicznych (Dz.U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm. z 2002r. Dz.U. Nr 10, poz.96, zm2003r.Dz.U. Nr 146 poz.1416, Dz.U. z 2004r. Nr 166, poz. 606),
     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie nowej podstawy programowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 4, poz. 17 z 2009 r.)
     Rozporządzenie MEN w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników z 8 czerwca 2009r (Dz.U. Nr 89 z dnia 10.06.2009r, poz.730),
     Rozporządzenie MENiS z dnia 19.02.2002r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2002r. Nr 234, poz. 225, Dz.U. z 23 lipca 2009r poz. 977, Dz.U. z 2010r. Nr156, poz.1047),
     Rozporządzenie MENiS o z dnia 09.04.2002r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz.U. z 2002r. Nr 56, poz. 506 .),
     Rozporządzenie MEN z dnia 14.04.1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. z 1992r. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.z 1993r Dz.U. Nr 83, poz. 390, zm z 1999 Dz.U. Nr 67, poz.753),
     Rozporządzenie MENiS z 10 września 2002r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji nauczycieli oraz określania szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli ( Dz.U. z 2002r. Nr 155, poz. 1288 ze zm.),
     Rozporządzenie MEN w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z dnia 04.04.2005r. (Dz.U. z 2005r. Nr 68, poz.587)
     Rozporządzenie MENiS – z 15 grudnia 2006r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego , a także kwalifikacji osób, którym można zlecić prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz( Dz.U. z 2006r. Nr 235, poz. 1703 , Dz.U.2009r. Nr 168, poz.1324),
     Rozporządzenie MEN z dnia 7.01.2003r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2004r. Nr 26, poz. 232 z późn. zm),
     Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31.12.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. 2003 nr 6 poz. 69 , Dz.U. 2009 nr 139 poz. 1130, Dz.U. 2010 nr 215 poz. 1408 ,Dz.U. 2011 nr 161 poz. 968 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych,
     Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 2.12.2010r. Nr 228, poz.1487),
     Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.U. z 2010r Nr 228, poz.1490)
     Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 08.11.2001r w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2001r. Nr 135, poz. 1516)
     UCHWAŁA NR IX/69/11 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie ustalenia stawki za usługi świadczone przez przedszkola samorządowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ciechocinek w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego i podręczników oraz zalecania środków dydaktycznych (Dz.U. z 2002r. Nr 69, poz. 635 z późn. zm).

     "Nie można ziarna zmusić do rozwoju i kiełkowania, można jedynie mu stworzyć warunki zezwalające na to, aby ziarno rozwijało wszystkie tkwiące w nim możliwości"
     Carl Roger

     Misja Przedszkola:

     "Jestem dzieckiem, człowiekiem, Polakiem, jestem częścią świata" (z podkreśleniem wagi tradycji rodzinnych, regionalnych, narodowych oraz edukacji ekologicznej).

     Naszym największym dobrem jest dobro dziecka. Stwarzamy dzieciom warunki do rozwoju postaw prozdrowotnych i proekologicznych oraz poznawania i kształtowania tradycji a także umiejętności zgodnych w wartościami uniwersalnymi. Istniejemy po to, by wspomagać wszechstronny rozwój każdego wychowanka w oparciu o rozpoznanie jego potrzeby i możliwości, kształtować w nim poczucie własnej wartości, uczyć tolerancji i patriotyzmu, pomagać w pokonywaniu trudności oraz umożliwiać rozwój uzdolnień i zainteresowań, kształtować właściwe postawy wobec otoczenia społecznego, przyrodniczego i technicznego, wyposażać w wiedzę i umiejętności umożliwiające udany start szkolny, rozwijać kompetencje komunikacyjne i aktywność twórczą oraz kształtować otwartość na wiedzę.

     Efektem naszej wspólnej pracy jest przedszkole, w którym dzieci czują się dobrze, bezpiecznie, do którego przychodzą z radością, bez względu na swój potencjał intelektualny traktowane są jednakowo. Absolwenci naszego przedszkola będą aktywni, bogaci wewnętrznie, otwarci na świat, wolni od zahamowań i uprzedzeń, wrażliwi, tolerancyjni. Cechować ich będzie kreatywność myślenia i działania. „Nie można ziarna zmusić do rozwoju i kiełkowania, można jedynie stworzyć mu warunki zezwalające na to, aby ziarno rozwijało wszystkie tkwiące w nim możliwości” (Carl Roger).

     Wizja Przedszkola:

     Przedszkole twórcze, otwarte, przyjazne dzieciom, rodzicom i nauczycielom, tworzące optymalne warunki do założeń nowoczesnej edukacji.

     Nasze przedszkole jest bezpieczne, przyjazne dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwarte na ich potrzeby. W przedszkolu panuje (miedzy dziećmi – rodzicami – pracownikami) atmosfera życzliwości i partnerstwa. Zapewniamy dzieciom wszechstronny rozwój, rozpoznajemy i realizujemy ich potrzeby oraz respektujemy prawa, zaspakajamy oczekiwania rodziców. Realizowany przez nas proces opiekuńczo-wychowawczy oraz działania edukacyjne sprzyjają wyzwalaniu aktywności przedszkolaków, rozwijają ich zainteresowania i służą osiąganiu na wysokim poziomie gotowości szkolnej. Program edukacji przedszkolnej wzbogacany jest o autorskie programy, wyrównywanie szans i promocje zdrowia, kultywowanie tradycji regionalnych i patriotycznych oraz edukację ekologiczną.

     Przedszkolne oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczego działania i kształtowania u dzieci samodzielności.

     Cele i zadania wychowania przedszkolnego realizujemy w ścisłej współpracy z rodzicami i wzajemnym zaufaniu kierując się wartościami takimi jak: szacunek, odpowiedzialność za innych, tolerancja, dobre samopoczucie, wrażliwość, prawda, piękno, dobro, miłość, przyjaźń, równość, patriotyzm co daje uznanie w ocenie rodziców, są współpartnerami dążącymi do wspólnego celu jakim jest dobro dziecka.

     Wyróżnia nas zaangażowanie, konsekwencja w działaniach twórcze myślenie, dbałość o harmonijny rozwój każdego wychowanka niezależnie od jego wrodzonego potencjału intelektualnego.

     Prowadzona w przedszkolu obserwacja pedagogiczna dzieci wykorzystana jest do indywidualnego doboru metod i form dydaktycznych, dzięki czemu dzieci rozwijają się na miarę swoich możliwości intelektualnych.

     Kwalifikacje i doświadczenia zawodowe nauczycieli, stosowane przez nich programy, aktywne metody pracy i nowatorskie rozwiązania, gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola. Nowe formy współpracy ze środowiskiem rodzinnym dziecka integrują rodziców i nauczycieli.

     Rodzice są naszymi partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką. Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobrą opinię w środowisku. Dobra baza, wyposażenie, przestronne jasne sale, estetyka pomieszczeń i otoczenia w środowisku dopełnia działania dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze oraz wpływa na wysoką ocenę naszej placówki....

     Ściągnij statut

    • Podstawa programowa

     Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17)

     Załącznik nr 1

     PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

     Celem wychowania przedszkolnego jest:

     - wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
     - budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
     - kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
     - rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
     - stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
     - troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
     - budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
     - wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
     - kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
     - zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

     Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola. W każdym z obszarów podane są umiejętności i wiadomości, którymi powinny wykazywać się dzieci pod koniec wychowania przedszkolnego.

     Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci w następujących obszarach:

     1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
     Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

     - obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;
     - przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;
     - w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań;
     - wie, że nie należy chwalić się bogactwem i nie należy dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach, a także, że nie należy wyszydzać i szykanować innych;
     - umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania; wie, komu można podawać takie informacje.

     2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.
     Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

     - umie poprawnie umyć się i wytrzeć oraz umyć zęby;
     - właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu i sprząta po sobie;
     - samodzielnie korzysta z toalety;
     - samodzielnie ubiera się i rozbiera, dba o osobiste rzeczy i nie naraża ich na zgubienie lub kradzież; - utrzymuje porządek w swoim otoczeniu.

     3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
     Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

     - zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym;
     - mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji;
     - uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach;
     - w zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach.

     4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
     Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

     - przewiduje, w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych i obserwowanych zmianach);
     - grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne;
     - stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć.

     5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
     Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

     - dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia;
     - dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem, poddaje się leczeniu, np. wie, że przyjmowanie lekarstw i zastrzyki są konieczne;
     - jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości, jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo;
     - uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej.

     6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
     Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

     - wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić;
     - orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze środków transportu;
     - zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich;
     - wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych (np. środków czystości);
     - próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie.

     7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
     Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

     - wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, przedstawieniu, w teatrze, w kinie;
     - odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem; umie posługiwać się rekwizytami (np. maską).

     8. Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
     Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

     - śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu;
     - dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyraża je, pląsając lub tańcząc;
     - tworzy muzykę, korzystając z instrumentów perkusyjnych (oraz innych przedmiotów), a także improwizuje ją ruchem;
     - w skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki poważnej.

     9. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.
     Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

     - przejawia, w miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabytkami i dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu;
     - umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych;
     - wykazuje zainteresowanie malarstwem, rzeźbą i architekturą (także architekturą zieleni i architekturą wnętrz).

     10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
     Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

     - wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materiałów (np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa („potrafię to zrobić”) i odczuwa radość z wykonanej pracy;
     - używa właściwie prostych narzędzi podczas majsterkowania;
     - interesuje się urządzeniami technicznymi (np. używanymi w gospodarstwie domowym), próbuje rozumieć, jak one działają, i zachowuje ostrożność przy korzystaniu z nich.

     11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
     Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

     - rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku; podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody, np. nie stoi pod drzewem w czasie burzy, nie zdejmuje czapki w mroźną pogodę;
     - wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji, np. że będzie padał deszcz, śnieg, wiał wiatr; stosuje się do podawanych informacji w miarę swoich możliwości.

     12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
     Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

     - wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie;
     - wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin (światło, temperatura, wilgotność);
     - potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach roku; wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać zimę.

     13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
     Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

     - liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego;
     - wyznacza wynik dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych;
     - ustala równoliczność dwóch zbiorów, a także posługuje się liczebnikami porządkowymi;
     - rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów;
     - wie, na czym polega pomiar długości, i zna proste sposoby mierzenia: krokami, stopa za stopą;
     - zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku.

     14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
     Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

     - potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od lewej strony kartki;
     - potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach;
     - dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania;
     - interesuje się czytaniem i pisaniem; jest gotowe do nauki czytania i pisania;
     - słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami;
     - układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej;
     - rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu.

     15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
     Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

     - wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie, gdzie pracują, czym się zajmują;
     - zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orientuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. policjanta, strażaka;
     - wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa;
     - nazywa godło i flagę państwową, zna polski hymn i wie, że Polska należy do Unii Europejskiej;
     - wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa.

     ZALECANE WARUNKI I SPOSOBY REALIZACJI

     W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym zaleca się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym:

     - co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);
     - co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);
     - najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;
     - pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

     Zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji. Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Celem takiej analizy jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc:

     - rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać;
     - nauczycielowi przedszkola przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej;
     - pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko, w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

     W wielu obszarach wychowania przedszkolnego występują treści edukacji zdrowotnej. Ze względu na dobro dzieci, należy zadbać o kształtowanie ich świadomości zdrowotnej oraz nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu i w domu, współpracując w tym zakresie z rodzicami.

     W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze, nauczyciele:

     - systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu; zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności;
     - informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają;
     - zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, np. wspólnie organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.

     W celu właściwego przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej, nauczyciele powinni znać podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego, a zwłaszcza klasy I szkoły podstawowej.